Sirius Trắng

  • Thời gian thuê 1 ngày: 150.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê từ 2 ngày: 130.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê từ 8 ngày: 100.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê theo tháng: 70.000 đ/ngày