Xe Vision

  • Thời gian thuê 1 ngày: 170.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê từ 2 ngày: 150.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê từ 8 ngày: 120.000 đ/ngày
  • Thời gian thuê theo tháng: 80.000 đ/ngày